Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei ole.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Todisteiden vastaanottamisessa asetuksen (EU) 2020/1783 3 artiklassa tarkoitettu pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on Saksan liittotasavallassa se käräjäoikeus (Amtsgericht), jonka alueella oikeudenkäynti on määrä pitää (siviiliprosessilain (ZPO) 1074 §:n 1 momentti).

Osavaltioiden hallitukset voivat säädöksellä (Rechtsverordnung) siirtää pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen tehtävät useamman käräjäoikeuden alueelta yhdelle käräjäoikeudelle (ZPO:n 1074 §:n 2 momentti).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomaisen tehtävät hoidetaan ensisijaisesti osavaltion tasolla.
Kussakin osavaltiossa on siinä osavaltiossa toimivaltainen keskusviranomainen. Osavaltion hallitus päättää, mikä viranomainen hoitaa tätä tehtävää osavaltion alueella (ZPO:n 1074 §:n 3 momentti). Useimmissa tapauksissa osavaltion oikeushallintoviranomainen (Landesjustizverwaltung), ylioikeus (Oberlandesgericht) tai käräjäoikeus (Amtsgericht).

Osavaltiotason 16 keskusviranomaisen lisäksi liittovaltion oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz) on liittovaltiotason keskusviranomainen. Liittovaltiotason keskusviranomainen avustaa tarvittaessa osavaltioiden toimivaltaisia viranomaisia (ZPO:n1074 §:n 4 momentti).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Pyynnöissä, asetuksen perusteella tehdyissä ilmoituksissa ja asetuksen liitteessä I olevien lomakkeiden täyttämisessä voi käyttää ainoastaan saksan kieltä (ZPO:n 1075 §).

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Ei tietoja.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Keskusviranomaisen tehtävästä huolehtii kussakin Saksan osavaltiossa osavaltion hallituksen määräämä elin. Yleensä se on osavaltion oikeushallintoviranomainen (Landesjustizverwaltung) tai käräjäoikeus (Amtsgericht).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei tietoja.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei tietoja.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.