Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Notaari (perintöasioissa ja maksamismääräysmenettelyissä) ja holhousviranomainen (vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä).

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Todisteiden vastaanottamiseen liittyvien oikeusapupyyntöjen käsittely kuuluu sen piirituomioistuimen (Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuimen, Budai Központi Kerületi Bíróság) toimivaltaan, jonka alueella

a) kuultavalla henkilöllä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka Unkarissa,

b) tutkinnan kohde sijaitsee tai

c) todisteiden ottaminen on muutoin tarkoituksenmukaisinta, erityisesti silloin kun usealla kuultavalla henkilöllä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka kyseisen tuomioistuimen alueella ja/tai useat tutkinnan kohteet sijaitsevat useamman kuin yhden tuomioistuimen toimivalta-alueella.

4 artikla – Keskusviranomainen

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusasioista vastaava ministeri:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu.

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Hyväksyttävät kielet ovat unkari, englanti ja saksa.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Lomakkeet voidaan lähettää tuomioistuimelle postitse, faksilla tai sähköisessä muodossa.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusasioista vastaava ministeri:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu.

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Unkarilla ei ole asiaa koskevia sopimuksia tai järjestelyjä toisen jäsenvaltion kanssa.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.