Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Irlanti

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei ole

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6152

Faksi: (+353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Yhteyshenkilö: Ms Maeve Foley

Toimivalta-alue: valtakunnallinen

4 artikla – Keskusviranomainen

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6152

Faksi: (+353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Yhteyshenkilö: Ms Maeve Foley

Toimivalta-alue: valtakunnallinen

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Vain iirin- ja englanninkieliset lomakkeet hyväksytään.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Pyynnöt voidaan lähettää postitse, faksilla tai sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

(1) Alemman oikeusasteen ylemmällä tuomioistuimella (Circuit Court) on toimivalta ottaa vastaan todisteita neuvoston asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvan pyynnön perusteella.

(2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettua Circuit Courtin toimivaltaa käyttää sen kreivikunnan (county) tai kreivikuntakaupungin (county borough) rekisteriviranomainen (county registrar), jossa todistaja, jolta todisteita otetaan, asuu tai harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai muuta elinkeinoa, lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

(3) Jos pyyntö koskee useampaa kuin yhtä todistajaa ja 2 kohta edellyttäisi, että eri kreivikuntien tai kreivikuntakaupunkien rekisteriviranomaiset ottaisivat todisteet, 1 kohdassa tarkoitettua Circuit Courtin toimivaltaa todisteiden ottamiseksi kultakin todistajalta käyttää oikeusviraston (Courts Service) pääjohtajan tai tämän valtuuttaman oikeusviraston työntekijän nimeämä kreivikunnan tai kreivikuntakaupungin rekisteriviranomainen.

(4) Oikeusvirasto on neuvoston asetuksen 4 ja 19 artiklassa tarkoitettu Irlannin keskusviranomainen.

Yhteystiedot:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6152

Faksi: (+353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Yhteyshenkilö: Ms Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Puhelin: (+353-01) 888 6066/6070

Faksi: (+353-01) 888 6063

Yhteyshenkilö : Treena Hever

Sähköposti: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Yhteyshenkilö: Natasha Whyte

Sähköposti: superiorcourtsoperations@courts.ie

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei ole

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 17/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.