Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Liettuan tasavallan kansallisen lainsäädännön mukaan ainoastaan Liettuan tasavallan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ottamaan vastaan todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Pyynnön vastaanottavia tuomioistuimia ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet:

alioikeudet (apylinkių teismai) ja tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa alueelliset tuomioistuimet (apygardų teismai).

Siviilioikeudelliset asiat, jotka voidaan käsitellä alueellisissa tuomioistuimissa

Alueelliset tuomioistuimet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena seuraavia siviiliasioita:

1) korvausvaatimukset, joiden arvo on yli 40 000 euroa, lukuun ottamatta perheoikeutta ja työsuhteita koskevia asioita sekä aineettoman vahingon korvaamista koskevia kanteita

2) moraaliset tekijänoikeudet

3) siviilioikeudellisia julkisia hankintoja koskevat oikeussuhteet

4) konkurssi ja uudelleenjärjestely, lukuun ottamatta luonnollisten henkilöiden konkurssiin liittyviä menettelyjä

5) kanteet, joiden toinen osapuoli on vieras valtio

6) osakkeiden (osakkuuksien, osuuksien) pakkomyyntiä koskevat toimet

7) oikeushenkilön toiminnan tutkintaa koskevat vaateet

8) korvaus aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut potilaiden vakiintuneiden oikeuksien loukkauksen vuoksi

9) muut siviilioikeudelliset asiat, joita alueelliset tuomioistuimet lain nojalla käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena.

Siviilioikeudelliset asiat, jotka voidaan käsitellä ainoastaan Vilnan alueellisessa tuomioistuimessa

Vilnan alueellisella tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena seuraavia siviiliasioita:

1) Liettuan tasavallan patenttilaissa tarkoitetut riita-asiat

2) Liettuan tasavallan tavaramerkkilaissa tarkoitetut riita-asiat

3) adoptio sellaisten Liettuan tasavallan kansalaisten, joiden pysyvä asuinpaikka on ulkomailla, ulkomaalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden tekemien adoptiohakemusten perusteella Liettuan tasavallassa asuvan Liettuan tasavallan kansalaisen adoptoimiseksi, ja Liettuan tasavallassa asuvien henkilöiden hakemukset ulkomailla asuvan Liettuan tasavallan kansalaisen adoptoimiseksi

4) muut siviilioikeudelliset asiat, jotka Vilnan alueellinen tuomioistuin lain nojalla käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

4 artikla – Keskusviranomainen

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Liettuan tasavallan oikeusministeriö)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Puhelin: + 370 600 38 904

Faksi: +370 5 262 59 40

Sähköpostiosoite: rastine@tm.lt

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Liettuan tasavalta hyväksyy liettuan lisäksi myös englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Jos tietojen toimittaminen ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön vuoksi, pyynnöt ja muut ilmoitukset voidaan lähettää postitse tai sähköpostitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Liettuan tasavallan oikeusministeriö)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Puhelin: + 370 600 38 904

Faksi: +370 5 262 59 40

Sähköpostiosoite: rastine@tm.lt

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Liettua ei ole tehnyt muiden jäsenvaltioiden kanssa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on helpottaa edelleen todisteiden vastaanottamista.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

-
Päivitetty viimeksi: 09/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.