Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Luxemburgissa ainoastaan oikeusviranomaisilla on toimivalta kerätä todisteita siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa käytävää oikeudenkäyntiä varten.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toimivaltaisten tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla täällä:

Luxemburgin oikeuslaitos - Tuomioistuimet – (public.lu).

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomainen on:

Parquet Général (Yleinen syyttäjä)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Puhelin: (352) 47 59 81-2329
Faksi: (352) 47 05 50
Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Luxemburg hyväksyy lomakkeet, jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Luxemburgin hyväksymät vastaanottotavat:

  • postilähetykset
  • faksi.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Keskusviranomainen on:

Parquet Général (Yleinen syyttäjä)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Puhelin: (352) 47 59 81-2329
Faksi: (352) 47 05 50
Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

  • Luxemburgin suurherttuakunnan ja Itävallan tasavallan välillä 17 päivänä maaliskuuta 1972 tehty sopimus, joka täydentää 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä riita-asian oikeudenkäyntiä koskevaa Haagin yleissopimusta.
  • Ranskan ja Luxemburgin välillä 23 päivänä heinäkuuta 1956 vaihdetut oikeusavun antamista koskevat julkilausumat.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

-
Päivitetty viimeksi: 14/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.