Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

1. Siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (Prim'Awla tal-Qorti Ċivili), jolla on yleinen toimivalta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joita ei ole erityisen oikeussäännön nojalla annettu jonkin toisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Siviilituomioistuimen ensimmäisellä jaostolla on myös toimivalta käsitellä hallintokanteiden tuomioistuinvalvontaa koskevat asiat, ihmisoikeuksia koskevat asiat ja hakemukset, jotka liittyvät arvoltaan määrittelemättömiin kysymyksiin ja omistusoikeuksiin;

2. Siviilituomioistuin (kauppaoikeuden jaosto) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ)), jolla on erityinen toimivalta kauppaoikeudellisissa asioissa;

3. Siviilituomioistuin (perheoikeuden jaosto) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)), jolla on erityinen toimivalta perheoikeudellisissa asioissa;

4. Siviilituomioistuin (hakemusasioiden jaosto) (Qorti Ċivili (Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja)), jolla on erityinen toimivalta hakemusasioissa. Sen tehtävänä on valvoa ja suojella tiettyjä oikeuksia ja intressejä, joita henkilö, jolle ne kuuluvat, ei käytä;

5. Siviilituomioistuin (varojen takaisin perinnästä vastaava jaosto) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi)), jolla on erityinen toimivalta käsitellä esineoikeudellisia kanteita, takavarikoida rikoksen tuottama hyöty tai tuomita menetetyksi omaisuutta muun kuin valtion tai valtion elimen antaman tuomion nojalla;

6. Maltan rauhantuomioistuin (Qorti tal-Maġistrati (Malta)), jolla on erityinen toimivalta käsitellä enintään 15 000 euron arvoiset siviilikanteet, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka asuvat tai joilla on vakinainen asuinpaikka Maltan saarella;

7. Gozon rauhantuomioistuin, ylempi toimivalta (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri), jolla on erityinen toimivalta käsitellä kanteet sellaisia henkilöitä vastaan, jotka asuvat tai joilla on vakinainen asuinpaikka Gozon tai Cominon saarilla, ja jotka muutoin käsiteltäisiin siviilituomioistuimen ensimmäisessä jaostossa tai hakemusasioiden jaostossa;

8. Gozon rauhantuomioistuin, alempi toimivalta (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Inferjuri), jolla on erityinen toimivalta käsitellä enintään 15 000 euron arvoiset siviilikanteet sellaisia henkilöitä vastaan, jotka asuvat tai joilla on vakinainen asuinpaikka Gozon tai Cominon saarilla;

9. Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuin (Tribunal għal Talbiet Zgħar), jolla on erityinen toimivalta käsitellä kaikki enintään 5 000 euron arvoiset rahamääräiset vaa timukset.

4 artikla – Keskusviranomainen

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (syyttäjänvirasto)

16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311

Puhelin: +35622265000.

Sähköposti: info@stateadvocate.mt

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Englanti.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Kirjattu kirje.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Maltan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia viranomaisia suoran todisteiden vastaanottamisen osalta.

Postiosoite: Il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta (Maltan tuomioistuimet)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112

Sähköposti: info.courts@courtservices.mt

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei sovelleta.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 04/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.