Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Sloveniassa ainoastaan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ottamaan vastaan todisteita oikeudenkäyntimenettelyjä varten ja panemaan asetuksen täytäntöön.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Asetuksen mukaisesti todisteiden vastaanottamiseen toimivaltaisia tuomioistuimia ovat alueelliset tuomioistuimet (okrožno sodišče).

4 artikla – Keskusviranomainen

Asetuksen täytäntöönpanosta vastaava keskusviranomainen on

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386)1 369 53 94

Faksi: (+386)1 369 52 33

Sähköposti: gp.mp@gov.si

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Liitteessä I olevat lomakkeet hyväksytään sloveenin tai englannin kielellä.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Jos pyyntöjen toimittamiseen sovelletaan asetuksen 7 artiklan 4 kohtaa, toimitus hoidetaan postitse, pikalähetyspalvelut ja faksi mukaan lukien.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Todisteiden välitöntä vastaanottamista koskevien pyyntöjen vastaanottamisesta Sloveniassa vastaava toimivaltainen viranomainen on

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386)1 369 53 94

Faksi: (+386)1 369 52 33

Sähköposti: gp.mp@gov.si

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Slovenian tasavallan ja Kroatian tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, 7.2.1994.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei käytössä.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.