Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Tuomioistuinten tuomarit.

Espanjan oikeusjärjestelmässä viranomaiset, jotka Espanja on nimennyt ”vastaanottavaksi viranomaiseksi” [tuomioistuinten kirjaamot ja keskuskanslia (Decanatos y Servicios comunes procesales)], toimittavat pyynnön todisteiden vastaanottamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 artikla – Keskusviranomainen

Espanjan nimeämänä keskusviranomaisena toimii oikeusministeriön alainen kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön jaosto (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia), jonka osoite on:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Faksi: +(34-91) 390 44 57

Sähköposti: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Espanja hyväksyy, että asetuksessa säädetyt pyynnöt ja tiedonannot laaditaan espanjaksi tai portugaliksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Tuomioistuimissa on asiakirjojen vastaanottamista varten tieto- ja teleteknisiä välineitä. Jos sähköisiä välineitä ei ole, pyynnöt ja asiakirjat toimitetaan ja vastaanotetaan postitse.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Niiden tuomioistuinten tuomarit, joilla on toimivalta todisteiden vastaanottamispaikassa.

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

-

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

-
Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.