Todisteiden vastaanottaminen (uudelleenlaadittu)

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Todisteiden vastaanottaminen


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta – Viranomaiset, joita voidaan pitää tuomioistuimina

Ei sovelleta.

3 artikla 2 kohta – Pyynnön vastaanottaneet tuomioistuimet

Käräjäoikeus

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö (Justitiedepartementet)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (rikosasioiden ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Centralmyndigheten (keskusviranomainen)

S-103 33 Stockholm

Puhelin: p. + 46 8 405 45 00

Faksi: Faksi: +46 8 405 46 76

Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: ju.birs@gov.se

6 artikla – Lomakkeiden täyttämiseen hyväksyttävät kielet

Ruotsin lisäksi liitteessä I olevan lomakkeen voi täyttää englanniksi.

7 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittaminen

Ei sovelleta.

19 artikla – Keskusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen / toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen hyväksymisestä

Oikeusministeriö (Justitiedepartementet)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (rikosasioiden ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Centralmyndigheten (keskusviranomainen)

S-103 33 Stockholm

Puhelin: p. + 46 8 405 45 00

Faksi: Faksi: +46 8 405 46 76

Rekisterinpitäjän sähköpostiosoite: ju.birs@gov.se

29 artikla – Jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt, jotka täyttävät 29 artiklan 2 kohdan mukaiset vaatimukset

Ei ole mitään sopimuksia tai järjestelyjä, jotka täytyisi pitää voimassa.

31 artiklan 4 kohta – Ilmoittaminen hajautetun tietojärjestelmän aikaistetusta käyttöönotosta

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.