Izvođenje dokaza (preinaka)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nije primjenjivo.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Prvostupanjski sud (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Članak 4. – Središnje tijelo

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie (Savezna javna služba za pravosuđe)
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima)
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgija

Tel.: +32(2)542.65.11  
Telefaks +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be
Mjesna nadležnost: Belgija (cijela zemlja)
Jezici: francuski, nizozemski i engleski.

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Standardni obrasci iz Priloga I. Uredbi i svi prilozi moraju se ispuniti ili prevesti na jezik sudskog okruga prvostupanjskog suda kojem je zahtjev podnesen. Ne prihvaćaju se drugi jezici.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Poštom ili telefaksom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Savezna javna služba za pravosuđe)
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgija

Tel.: +32(2)542.65.11  
Telefaks +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38  
E-adresa: eu1206ue@just.fgov.be
Mjesna nadležnost: Belgija (cijela zemlja)
Jezici: francuski, nizozemski i engleski.

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Belgija izjavljuje da, u odnosima s ostalim državama članicama Uredba ima prednost u pitanjima iz njezina područja primjene pred sljedećim instrumentima:

  • Konvencijom od 21. lipnja 1922. između Belgije i Ujedinjene Kraljevine o slanju sudskih i izvansudskih pismena i prikupljanju dokaza
  • Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku
  • Konvencijom od 1. ožujka 1956. između Belgije i Francuske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima
  • Njujorškom konvencijom od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu
  • Sporazumom od 25. travnja 1959. između Vlade Belgije i Vlade Savezne Republike Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku
  • Konvencijom od 23. listopada 1989. između Belgije i Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravnoj suradnji, dodatku Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 15/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.