Izvođenje dokaza (preinaka)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Samo suci, na zahtjev stranaka ili po službenoj dužnosti, mogu izdati zahtjev za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima u svrhu izvršenja ili pripreme sudskih radnji koje smatraju potrebnima.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Isključivu nadležnost za izvršenje zahtjeva za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima imaju opći sudovi.

Mjesno nadležan opći sud jest onaj sud u čijoj se nadležnosti zahtjev za izvođenje dokaza mora izvršiti.

Nadležni sud i njegove podatke za kontakt možete pronaći koristeći se Europskim pravosudnim atlasom dostupnom na europskom portalu e-pravosuđe.

Članak 4. – Središnje tijelo

Francuska se odlučila za jedno tijelo nadležno na nacionalnoj razini, a to je Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)) pri Ministarstvu pravosuđa, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

Adresa:
Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrasci koji se šalju općim sudovima i središnjem tijelu moraju biti sastavljeni na francuskom jeziku ili prevedeni na francuski jezik.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se francuskim sudovima i središnjem tijelu mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Ako zahtjevi zahtijevaju ili nose pečat ili vlastoručni potpis, može ih zamijeniti „kvalificirani elektronički pečat” ili „kvalificirani elektronički potpis” u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 (članak 7. stavak 3.).

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Ne postoje.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije dostupno

Posljednji put ažurirano: 03/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.