Izvođenje dokaza (preinaka)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Nema ih.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Sud nadležan za izvođenje dokaza u Njemačkoj – kao sud primatelj zahtjeva u smislu članka 3. Uredbe (EU) 2020/1783 – je lokalni sud (Amtsgericht) u čijem će se okrugu voditi postupak (članak 1074. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung, ZPO)).

Vlade saveznih pokrajina (Land) mogu izdati naloge (Rechtsverordnungen) kojima se jednom lokalnom sudu nalaže da obavi zadaće suda primatelja zahtjeva u okruzima za koje je mjesno nadležno nekoliko lokalnih sudova (članak 1074. stavak 2. ZPO-a).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 4. – Središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela prvenstveno se obavljaju na razini saveznih pokrajina.  
U svakoj saveznoj pokrajini postoji središnje tijelo nadležno za tu pokrajinu. Vlada savezne pokrajine određuje koje tijelo obavlja te zadaće na području savezne pokrajine (članak 1074. stavak 3. ZPO-a). U većini je slučajeva središnje tijelo savezne pokrajine pravosudno tijelo, viši regionalni sud ili lokalni sud u toj saveznoj pokrajini.

Osim 16 središnjih tijela na razini saveznih pokrajina, postoji i jedno središnje tijelo na saveznoj razini – Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz). Prema potrebi, savezno središnje tijelo podupire nadležna tijela u saveznim pokrajinama (članak 1074. stavak 4. ZPO-a).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Zahtjevi, obavijesti u skladu s Uredbom i unosi u obrasce iz Priloga I. Uredbi moraju se slati na njemačkom jeziku (članak 1075. ZPO-a).

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Nema informacija.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je u pravilu pravosudno tijelo, viši regionalni sud ili lokalni sud u toj saveznoj pokrajini.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Nema informacija.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nema informacija.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.