Izvođenje dokaza (preinaka)

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Izvođenje dokaza


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. – Tijela koja se mogu smatrati sudovima

Ne postoje.

Članak 3. stavak 2. – Sud primatelj zahtjeva

Okružni sud (District Court), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Telefaks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Osoba za kontakt: Maeve Foley

Mjesna nadležnost: nacionalna

Članak 4. – Središnje tijelo

Sudska služba (Courts Service), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Telefaks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Osoba za kontakt: Maeve Foley

Mjesna nadležnost: nacionalna

Članak 6. – Jezici koji se prihvaćaju za popunjavanje obrazaca

Obrasci se prihvaćaju samo na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 7. – Prihvatljivi načini slanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 19. – Središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za izravno izvođenje dokaza

1. Regionalni sud nadležan je za izvođenje dokaza na temelju zahtjeva na koji se primjenjuje članak 1. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća.

2. Podložno stavku 3., ovlast koja je na temelju stavka 1. dodijeljena regionalnom sudu izvršava sudski izvršitelj za okrug ili okrug-grofoviju u kojem svjedok od kojeg se izvodi dokaz boravi ili obavlja neku profesiju ili komercijalnu, poslovnu ili drugu djelatnost.

3. Ako se zahtjev odnosi na više svjedoka, a stavkom 2. propisano je da sudski izvršitelji za razne okruge ili okruge-grofovije izvode dokaze od dotičnih svjedoka, ovlast koja je na temelju stavka 1. dodijeljena regionalnom sudu, u vezi s izvođenjem dokaza od svakog od tih svjedoka, izvršava sudski izvršitelj kojeg odredi ravnatelj Sudske službe ili službenik Sudske službe kojeg ravnatelj za to ovlasti.

4. Sudska služba određena je kao središnje tijelo države za potrebe članaka 4. i 19. Uredbe Vijeća.

Podaci za kontakt:

Sudska služba (Courts Service), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Telefaks: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Osoba za kontakt: Maeve Foley

Operativna uprava regionalnih i okružnih sudova (Circuit & District Court Operations Directorate)

Sudska služba (Courts Service),

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6066/6070

Telefaks: (353-01) 888 60 63

Osoba za kontakt: Treena Hever

E-adresa: CDDirectorate@courts.ie

Uprava viših sudova (Superior Courts Directorate)

Sudska služba (Courts Service),

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Osoba za kontakt: Natasha Whyte

E-adresa: superiorcourtsoperations@courts.ie

Članak 29. – Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 29. stavka 2.

Ne postoje.

Članak 31. stavak 4. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 17/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.