Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Šiuo metu pagal Austrijos nacionalinės teisės aktus surinkti įrodymus kitose šalyse pagal reglamento 2 straipsnio 1 dalį kompetentingi yra tik teismai, jokia kita institucija.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Austrijoje apygardos teismai yra kompetentingi vykdyti prašymus surinkti įrodymus pagal 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamentą (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Reglamento 4 straipsnyje nurodytos centrinės įstaigos funkcijas visoje Austrijoje atlieka:

Federalinė teisingumo ministerija

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel. (+43-1) 52 1 52 0

Faksas (+43-1) 52 1 52 2727

El. paštas team.z@bmj.gv.at

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Formos gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Net ir tada, kai prašymus ir pranešimus privaloma perduoti per decentralizuotą e. CODEX grindžiamą sistemą (reglamento 7 straipsnio 1 dalis, taikoma kartu su 35 straipsnio 3 dalimi), IT sistemai sutrikus arba susiklosčius kitoms 7 straipsnio 4 dalyje nurodytoms išimtinėms aplinkybėms, prašymai ir pranešimai vis tiek gali būti perduodami paštu, per kurjerį, faksu arba e. paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Reglamento 4 straipsnyje, taikomame kartu su 19 straipsniu, nurodytos centrinės įstaigos funkcijas visoje Austrijoje atlieka:

Federalinė teisingumo ministerija

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel. (+43-1) 52 1 52 0

Faksas (+43-1) 52 1 52 2727

El. paštas team.z@bmj.gv.at

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Šiuo metu neplanuojama toliau taikyti jokių dvišalių sutarčių.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Kol kas nėra jokių konkrečių planų.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.