Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Netaikytina.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Pirmosios instancijos teismas (pranc. tribunaux de première instance / nyd. rechtbanken van eerste aanleg).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Telefonas: +32(2)542.65.11
Faksas: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
E paštas: eu1206ue@just.fgov.be
Teritorinė jurisdikcija: Belgija (visa šalis)
Kalbos: prancūzų kalba, nyderlandų kalba ir anglų kalba.

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Reglamento priede nurodytos standartinės formos ir jų priedai turi būti pildomi pirmosios instancijos teismo, į kurį kreipiamasi, teisminės apylinkės kalba arba turi būti į ją išversti. Dokumentai nepriimami jokiomis kitomis kalbomis.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Paštas arba faksas.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Telefonas: +32(2)542.65.11
Faksas: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38
E paštas: eu1206ue@just.fgov.be
Teritorinė jurisdikcija: Belgija (visa šalis)
Kalbos: prancūzų kalba, nyderlandų kalba ir anglų kalba.

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Belgija pareiškia, kad jos santykiuose su kitomis valstybėmis narėmis, sprendžiant reglamento taikymo sričiai priklausančius klausimus, reglamentas turi viršenybę prieš toliau nurodytus aktus:

  • 1922 m. birželio 21 d. Belgijos ir Jungtinės Karalystės konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimo ir įrodymų rinkimo;
  • 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso;
  • 1956 m. kovo 1 d. Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl abipusės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose;
  • 1956 m. birželio 20 d. Niujorko konvencija dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje;
  • 1959 m. balandžio 25 d. Belgijos vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės sutartis, kuria siekiama palengvinti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso taikymą;
  • 1989 m. spalio 23 d. Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teisminės savitarpio pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo, kuria papildoma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 15/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.