Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Suomija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Suomija tokių institucijų neturi.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Prašymus priima apylinkių teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija yra pagrindinė institucija, kaip nurodyta reglamento 4 straipsnio 1 dalyje. Jos jurisdikcija apima visą Suomiją. Teisingumo ministerija, kaip pagrindinė institucija, paskiriama reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompetentinga institucija, atsakinga už sprendimų dėl prašymų, pateiktų pagal 19 straipsnį, priėmimą. Jos kontaktiniai duomenys:

Adresas lankytojams:

Teisingumo ministerija

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresas korespondencijai:

Teisingumo ministerija

PL 25

FIN-00023 Government

Telefonas: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24

El. pašto adresas: central.authority.om@gov.fi

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Vartojamos kalbos: suomių, švedų, anglų.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Prašymai gali būti teikiami paštu, faksu arba el. paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Teisingumo ministerija

Adresas lankytojams:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Helsinki

Adresas korespondencijai:

PL 25

FIN-00023 Government

Telefonas: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24

El. pašto adresas: central.authority.om@gov.fi

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

-
Paskutinis naujinimas: 28/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.