Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Teisėjo išimtinei kompetencijai priklauso galimybė šalių prašymu arba savo iniciatyva išduoti prašymą paimti įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, kad jis galėtų atlikti teisminius veiksmus, kurie, jo nuomone, yra būtini, arba pavesti juos atlikti kitiems.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Jungtinių apygardos ir apylinkių teismų (tribunaux judiciaires) išimtinei kompetencijai priklauso galimybė įvykdyti prašymus paimti įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose.

Teismas, kuriam priklauso teritorinė kompetencija, yra teismas, kurio jurisdikcijoje turi būti įvykdytas prašymas paimti įrodymus.

Kompetentingą teismą ir jo kontaktinius duomenis galima nustatyti naudojantis Europos teismų atlasu e. teisingumo svetainėje.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Prancūzija pasirinko vieną įstaigą, kuri būtų kompetentinga nacionaliniu lygmeniu, t. y. Teisingumo ministerijos savitarpio pagalbos, privačios tarptautinės teisės ir ES teisės departamentą (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE):

Adresas:
Ministère de la Justice (Teisingumo ministerija)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civilinių reikalų ir antspaudų direktoratas)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonas +33 144776105
Faksas +33 144776122
El. paštas Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Formos, siunčiamos jungtiniams teismams arba Prancūzijos centrinei įstaigai, turi būti surašytos prancūzų kalba arba į ją išverstos.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Prašymai gali būti siunčiami Prancūzijos teismams arba Prancūzijos centrinei įstaigai paštu, faksu arba el. paštu.

Jei prašymui reikalingas antspaudas ar parašas ranka, arba prašyme yra toks antspaudas ar parašas, tai galima pakeisti kvalifikuotu elektroniniu antspaudu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014 (7 straipsnio 3 dalis).

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Ministère de la Justice (Teisingumo ministerija)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civilinių reikalų ir antspaudų direktoratas)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonas +33 144776105
Faksas +33 144776122
El. paštas Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Nėra.

Paskutinis naujinimas: 03/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.