Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Nėra.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Vokietijoje teismas, kuriam priklauso kompetencija surinkti įrodymus, t. y. prašomasis teismas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1783 3 straipsnyje, yra vietos teismas (Amtsgericht), kurio apygardoje turi vykti teismo procesas (Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung, ZPO) 1074 skirsnio 1 dalis).

Federalinių žemių vyriausybės gali išleisti įsakymus (Rechtsverordnungen) ir juose nurodyti, kad kuris nors vienas vietos teismas vykdytų kelių vietos teismų aptarnaujamų apygardų prašomojo teismo funkciją (ZPO 1074 skirsnio 2 dalis).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos funkcijos pirmiausia vykdomos federalinės žemės lygmeniu.
Kiekvienoje federalinėje žemėje yra centrinė įstaiga, kompetentinga veikti toje federalinėje žemėje. Federalinės žemės vyriausybė nustato, kuri įstaiga vykdo šią funkciją tos federalinės žemės teritorijoje (ZPO 1074 skirsnio 3 dalis). Federalinės žemės centrinė įstaiga dažniausiai yra tos federalinės žemės teisminė institucija, aukštesnysis federalinės žemės teismas arba vietos teismas.

Be federalinių žemių lygmeniu veikiančių 16 centrinių įstaigų, dar veikia viena centrinė federalinio lygmens įstaiga – Federalinis teisingumo biuras (vok. Bundesamt für Justiz). Kai reikia, federalinių žemių kompetentingoms institucijoms padeda federalinė centrinė įstaiga (ZPO 1074 skirsnio 4 dalis).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Reglamente nurodyti prašymai ir pranešimai rengiami ir reglamento I priede nurodytos formos pildomos vokiečių kalba (ZPO 1075 skirsnis).

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Nėra informacijos.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Kiekvienoje Vokietijos federalinėje žemėje centrinės įstaigos funkcijas atlieka tos federalinės žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Paprastai paskiriamos federalinės žemės teisminės institucijos, aukštesnieji federalinės žemės teismai arba vietos teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra informacijos.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Nėra informacijos.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.