Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Italija

Turinį pateikė
Italija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Nėra.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Bendrosios kompetencijos teismai (tribunali ordinari).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

TEISINGUMO MINISTERIJA (Ministero della Giustizia)

Teismų reikalų departamentas (Dipartimento Affari di Giustizia)

Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinis direktoratas (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnybos I biuras (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Telefonas +39 06.6885.2633

El. paštas: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Italų arba prašymą pateikusios valstybės kalba, jei kartu pateikiamas valdžios institucijos arba vertėjo patvirtintas vertimas į italų kalbą.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Paprastu paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

TEISINGUMO MINISTERIJA

Teismų reikalų departamentas

Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinis direktoratas

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnybos I biuras

Telefonas +39 06.6885.2633

El. paštas: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Italija neketina pasinaudoti šia galimybe, nes mano, kad Reglamento (ES) 2020/1783 nuostatos yra tinkamos ir pakankamos.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Šiuo metu nėra.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.