Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę rinkti įrodymus teismo proceso civilinėse ar komercinėse bylose tikslais yra kompetentingi tik Lietuvos Respublikos teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

Prašomieji teismai yra pirmąja instancija bylas nagrinėjantys teismai:

– apylinkių teismai ir įstatymų numatytais atvejais – apygardų teismai.

Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams

Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas:

1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto;

5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui

Tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas:

1) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme;

2) dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme;

3) dėl įvaikinimo pagal Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;

4) kitas civilines bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

Svetainės struktūra https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefonas: + 370 600 38 904

Faksas: +370 5 262 59 40

El. paštas: rastine@tm.lt

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Lietuvos Respublika priima formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų kalba.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Jei perdavimas neįmanomas dėl decentralizuotos IT sistemos sutrikimo, perduoti prašymus ir kitus pranešimus galima paštu arba elektroniniu paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefonas: + 370 600 38 904

Faksas: +370 5 262 59 40

El. paštas: rastine@tm.lt

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Lietuva su valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų 29 straipsnio 2 dalyje, t. y. dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

-

Paskutinis naujinimas: 30/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.