Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis. Institucijos, kurios gali būti laikomos teismais

Netaikoma.

3 straipsnio 2 dalis. Prašomieji teismai

1. Civilinio teismo pirmieji rūmai, kurie yra bendrosios kompetencijos civilines ir komercines bylas, kurios nėra priskirtos nagrinėti kitam teismui pagal specialią įstatymo nuostatą, nagrinėjantys teismai. Civilinio teismo pirmųjų rūmų jurisdikcijai taip pat priklauso nagrinėti: administracinių ieškinių teisminės peržiūros atvejus; ieškinius, susijusius su žmogaus teisėmis; ieškinius, susijusius su neapibrėžtos vertės klausimais ir realių teisių klausimais.

2. Civilinis teismas (komercinių bylų skyrius), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso komercinės bylos.

3. Civilinis teismas (šeimos bylų skyrius), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso šeimos bylos.

4. Civilinis teismas (savanoriškos jurisdikcijos skyrius), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso ypatingosios teisenos bylos. Jo funkcija – prižiūrėti ir ginti tam tikras teises ir interesus, kuriais nesinaudoja asmuo, kuriam jie priklauso.

5. Civilinis teismas (turto išieškojimo skyrius), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso nagrinėti ieškinius in rem, išieškoti iš nusikaltimų gautas pajamas arba konfiskuoti bet kokį turtą, nepagrįstą valstybės ar valstybės subjekto apkaltinamuoju nuosprendžiu.

6. Magistratų teismas (Malta), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso nagrinėti civilinius ieškinius, kurie neviršija 15 000 EUR ir kurie pareiškiami asmenims, gyvenantiems Maltos saloje arba turintiems čia įprastinę gyvenamąją vietą.

7. Magistratų teismas (Gocas) (aukštesnės instancijos teismas), kurio specialiajai jurisdikcijai priklauso nagrinėti visus Goco ir Komino salose gyvenantiems arba įprastinę gyvenamąją vietą čia turintiems asmenims pareiškiamus ieškinius, kurie priešingu atveju būtų nagrinėjami Civilinio teismo pirmuosiuose rūmuose (šeimos bylų skyriuje) arba Civiliniame teisme (savanoriškos jurisdikcijos skyriuje).

8. Magistratų teismas (Gocas) (žemesnės instancijos teismas), kurio ypatingai jurisdikcijai priklauso nagrinėti civilinius ieškinius, kurie neviršija 15 000 EUR ir kurie pareiškiami asmenims, gyvenantiems Goco arba Komino salose arba turintiems čia įprastinę gyvenamąją vietą.

9. Smulkių ginčų teismas, kurio ypatingai jurisdikcijai priklauso nagrinėti visas pinigines pretenzijas, neviršijančias 5 000 EUR.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Office of the State Advocate

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Telefonas (+356) 22265000

El. paštas: info@stateadvocate.mt

6 straipsnis. Kalbos, kuriomis gali būti parengiamos formos

Anglų kalba.

7 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus pranešimus

Registruotu paštu.

19 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga (-os) institucija (-os), atsakinga (-os) už sprendimus dėl prašymų tiesiogiai surinkti įrodymus

Už tiesioginį įrodymų rinkimą atsakingos kompetentingos institucijos yra Maltos teisingumo teismai.

Adresas: Courts of Justice of Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

El. paštas: info.courts@courtservices.mt

29 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalys yra valstybės narės ir kurie atitinka 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

31 straipsnio 4 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 04/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.