Įrodymų rinkimas (nauja redakcija)

Su Reglamentu 2020/1783 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos

Bendroji informacija

Reglamento (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) tikslas – pagerinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus. Reglamentu nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė, naudojama prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmoji mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, diena (daugiau informacijos pateikiama Reglamento (ES) 2020/1783 35 straipsnyje)).

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje.

Reglamente numatyti trys įrodymų rinkimo valstybėse narėse būdai: įrodymų rinkimas per prašomąjį teismą, tiesioginis prašančiojo teismo įrodymų rinkimas ir diplomatų arba konsulinių pareigūnų atliekamas įrodymų rinkimas.

Prašantysis teismas yra teismas (arba kita kompetentinga institucija, jei apie tai praneša atitinkama valstybė narė), kuriame pradėtas teismo procesas arba kuriame numatoma jį pradėti. Prašomasis teismas yra kitos valstybės narės teismas, kompetentingas rinkti įrodymus. Centrinė įstaiga atsako už informacijos teikimą ir padeda įveikti bet kokius sunkumus, galinčius kilti dėl pateikto prašymo.

Reglamente nustatyta keturiolika formų.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 22/02/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.