Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Pieprasījumi pierādījumu iegūšanai būtu jānosūta rajona tiesai (rayonen sad), kuras kompetencē ir pierādījumu iegūšana.

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorāts

Starptautiskās sadarbības civillietās nodaļa

Tālrunis: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fakss: +3592 9809223

E-pasts: civil@justice.government.bg

Adrese: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Citas dalībvalsts pieprasījumi pierādījumu iegūšanai būtu jāsagatavo bulgāru valodā vai tiem būtu jāpievieno tulkojums bulgāru valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Rajona tiesas pieņem pieprasījumus pierādījumu iegūšanai un citus paziņojumus, kas saņemti pa pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Bulgārijas Republikā iestāde, kura ir kompetenta atļaut pierādījumu iegūšanu, ir apgabaltiesa (okrazhen sad), kuras kompetencē ir pierādījumu iegūšana.

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Bulgārijas Republika neīsteno un nav noslēgusi tādus starptautiskus nolīgumus vai vienošanās ar citām ES dalībvalstīm, kuru mērķis ir atvieglot pierādījumu iegūšanu un kuriem jābūt saderīgiem ar šo regulu.

Regula prevalē pār nolīgumiem, kurus Bulgārijas Republika ir noslēgusi ar citām dalībvalstīm attiecībā uz pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Uz doto brīdi Bulgārijas Republika neplāno izmantot iespēju agrīni izmantot decentralizēto IT sistēmu.

Lapa atjaunināta: 10/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.