Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Tikai tiesa pēc lietas dalībnieku lūguma vai pēc savas ierosmes var iesniegt pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās, lai veiktu vai organizētu tiesas dokumentu izsniegšanu, ko tā uzskata par vajadzīgu.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Izpildīt pieprasījumus par pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās ir tikai tiesu kompetencē.

Tiesa ar teritoriālo jurisdikciju ir tā tiesa, kuras jurisdikcijā ir jāizpilda pieprasījums par pierādījumu iegūšanu.

Kompetento tiesu un tās kontaktinformāciju var atrast Eiropas Tiesu atlantā, kas pieejams e-tiesiskuma portālā.

4. pants. Centrālā struktūra

Francija par vienīgo institūciju ar valsts jurisdikciju izraudzījusies Tieslietu ministrijas Savstarpējās palīdzības, starptautisko privāttiesību un Eiropas tiesību departamentu (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), kura kontaktinformācija ir šāda:

Adrese:
Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pasts: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas, ko nosūta tiesām un Francijas centrālajai struktūrai, jāaizpilda franču valodā vai tajā jāiztulko.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieprasījumus Francijas tiesām un Francijas centrālajai struktūrai var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

Ja pieprasījumiem ir vajadzīgs vai tie ietver zīmogu vai ar roku rakstītu parakstu, tā vietā var izmantot kvalificētus elektroniskos zīmogus vai kvalificētus elektroniskos parakstus, kā definēts Regulā (ES) Nr. 910/2014 (7. panta 3. punkts).

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pasts: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 03/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.