Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Nav.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Vācijas Federatīvajā Republikā pierādījumu iegūšanai saņēmēja tiesa Regulas (ES) 2020/1783 3. panta izpratnē ir tā pirmās instances tiesa (Amtsgericht), kuras piekritības rajonā ir jāveic procesuālā darbība (Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung, ZPO) 1074. panta 1. punkts).

Federālo zemju valdības ar rīkojumu (Rechtsverordnung) var noteikt, ka vairāku pirmās instances tiesu piekritības teritorijās saņēmējas tiesas uzdevumus veic viena pirmās instances tiesa (ZPO 1074. panta 2. punkts).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālās struktūras uzdevumi galvenokārt tiek veikti federālās zemes līmenī.
Katrā federālajā zemē ir viena centrālā struktūra, kas ir atbildīga par attiecīgo federālo zemi. Federālās zemes valdība nosaka, kura struktūra veic šo uzdevumu tās valsts teritorijā (ZPO 1074. panta 3. punkts). Pārsvarā federālās zemes centrālā struktūra ir federālās zemes Tiesu administrācija (Landesjustizverwaltung), federālās zemes Augstākā tiesa (Oberlandesgericht) vai pirmās instances tiesa.

Papildus 16 centrālajām struktūrām federālās zemes līmenī pastāv centrālā struktūra valsts līmenī – Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz). Valsts centrālā struktūra vajadzības gadījumā palīdz federālo zemju kompetentajām iestādēm (ZPO 1074. panta 4. punkts).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Pieprasījumi, pamatojoties uz regulu sniegti paziņojumi, kā arī ieraksti regulas I pielikumā iekļautajās veidlapās ir pieņemami tikai vācu valodā (ZPO 1075. pants).

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Nav norādīts.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Katrā Vācijas federālajā zemē centrālās struktūras uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti tās ir federālās zemes Tiesu administrācija, federālās zemes Augstākā tiesa vai attiecīgās federālās zemes pirmās instances tiesa.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav norādīts.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Nav norādīts.
Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.