Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Grieķijā iegūt pierādījumus tiesvedībā civillietās vai komerclietās kompetentas ir pirmās instances tiesas (Πρωτοδικεία), pamatojoties uz to teritoriālo jurisdikciju. Nav izraudzītas citas iestādes, izņemot tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Pirmās instances tiesām, kas izraudzītas saskaņā ar 2. panta 1. punktu saistībā ar tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpildi, ir vispārēja jurisdikcija iegūt pierādījumus visās civillietās un komerclietās, pamatojoties uz to teritoriālo jurisdikciju.

Noklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai redzētu visas kompetentās tiesas saskaņā ar minēto pantu, pamatojoties uz to teritoriālo jurisdikciju (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija, Starptautisko privāttiesību departaments (adrese: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktpersona: Giorgios Kouvelas, tālr. + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, e-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Pieprasījuma aizpildīšanai pieņemamās valodas: grieķu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Tehniskie līdzekļi, kas 3. panta 2. punktā minētajā sarakstā iekļautajām tiesām pieejami pieprasījumu nosūtīšanai, var atšķirties un laika gaitā var mainīties.

Tāpēc ir ieteicama konsultēšanās elektroniskā sarakstē starp iesniedzējas tiesas un saņēmējas tiesas kompetentajām personām, vajadzības gadījumā izmantojot centrālo iestāžu palīdzību. Ar iepriekšēju vienošanos var izmantot arī komerciālas lietojumprogrammas (piem., Skype).

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Centrālā iestāde vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas ir atbildīga(-as) par lēmumiem attiecībā uz pierādījumu tiešas iegūšanas pieprasījumiem: Tieslietu ministrija, Starptautisko privāttiesību departaments (adrese: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontaktpersona: Giorgios Kouvelas, tālr. + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, e-pasts: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Šī regula prevalē pār citiem noteikumiem, kas ietverti šādos divpusējos nolīgumos, kuros Grieķija ir līgumslēdzēja valsts:

- Grieķijas un Vācijas 1938. gada 11. maija konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību lietās (Ārkārtas likums Nr. 1432/1938 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 399/1938);

- Grieķijas un Dienvidslāvijas 1959. gada 18. jūnija konvencija par savstarpējām tiesiskajām attiecībām, kas ratificēta ar Likumdošanas dekrētu 4009/1959 (Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 238, 5.11.1959.);

- Grieķijas Karalistes un Austrijas Republikas konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību jomā, kas parakstīta 1965. gada 6. decembrī Atēnās (Likumdošanas dekrēts Nr. 137/1969 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 45/1969);

- Rumānijas Sociālistiskās Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1972. gada 19. oktobrī Bukarestē (Likumdošanas dekrēts Nr. 429/1974 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 178/1974);

- Bulgārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1976. gada 10. aprīlī Atēnās (Likums Nr. 841/1978 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 228/1978);

- Ungārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 8. oktobrī Budapeštā (Likums Nr. 1149/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 117/1981);

- Polijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 24. oktobrī Atēnās (Likums Nr. 1184/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 198/1981);

- Grieķijas Republikas un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1980. gada 22. oktobrī Atēnās un joprojām ir spēkā starp Čehiju, Slovākiju un Grieķiju (Likums Nr. 1323/1983 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 8/1983);

- Kipras Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civiltiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un krimināltiesību lietās, kas parakstīta 1984. gada 5. martā Nikosijā (Likums Nr. 1548/1985 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 95/1985).

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Grieķija neplāno sākt darboties ar decentralizēto sistēmu agrāk, nekā to pieprasa regula.

Lapa atjaunināta: 08/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.