Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Īrija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Nav.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Rajona tiesa, 1. stāvs

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 888 6152

Fakss: (353-01) 878 3218

maevefoley@courts.ie

Kontaktpersona: Maeve Foley kundze

Teritoriālā jurisdikcija: Valsts mēroga

4. pants. Centrālā struktūra

Tiesu dienests, 1. stāvs,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 8886152

Fakss: (353-01) 8783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktpersona: Maeve Foley kundze

Teritoriālā jurisdikcija: Valsts mēroga

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas tiks pieņemtas tikai īru vai angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieprasījumus var iesniegt pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

(1) Apgabaltiesa ir kompetenta iegūt pierādījumus saskaņā ar pieprasījumu, uz kuru attiecas Padomes regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

(2) Ievērojot 3. punktu, pilnvaras, kas ar 1) punktu piešķirtas apgabaltiesai, īsteno grāfistes reģistrators, kas atbildīgs par grāfisti vai grāfistes pilsētu, kurā liecinieks, no kura ir jāiegūst pierādījumi, dzīvo vai kurā viņš veic profesionālo darbību, komercdarbību vai uzņēmējdarbību vai īsteno citu arodu.

(3) Ja pieprasījums attiecas uz vairāk nekā vienu liecinieku un 2) punkts attiektos uz to, lai pieprasītu pierādījumu iegūšanu no lieciniekiem, par kuriem atbildīgi dažādu grāfistu vai grāfistes pilsētu reģistratori, pilnvaras, kas ar 1) punktu piešķirtas apgabaltiesai attiecībā uz pierādījumu iegūšanu no katra no šiem lieciniekiem, īsteno tāds apgabala reģistrators, kuru var iecelt Tiesu dienesta vadītājs vai tāds Tiesu dienesta darbinieks, ko vadītājs var pilnvarot minētajam nolūkam.

(4) Tiesu dienests ir izraudzīts par valsts centrālo iestādi Padomes regulas 4. un 19. panta nolūkiem.

Kontaktinformācija ir pieejama šeit:

Tiesu dienests, 1. stāvs,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tālr.: (353-01) 8886152

Fakss: (353-01) 8783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktpersona: Maeve Foley kundze

Apgabaltiesu un rajona tiesu darbības direktorāts

Tiesu dienests,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tālr.: +353 1 888 6066/6070

Fakss: (353-01) 888 60 63

Kontaktpersona: Treena Hever

E-pasts: CDDirectorate@courts.ie

Augstāko tiesu direktorāts

Tiesu dienests,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Kontaktpersona: Natasha Whyte

E-pasts: superiorcourtsoperations@courts.ie

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 17/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.