Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Neattiecas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Vispārējās jurisdikcijas tiesas (tribunali ordinari).

4. pants. Centrālā struktūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

TIESLIETU MINISTRIJA (Ministero della Giustizia)

Tieslietu departaments (Dipartimento Affari di Giustizia)

Starptautisko lietu un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

I birojs — Starptautiskā tiesu iestāžu sadarbība (Ufficio I — Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tālr.: +39 06 6885 2633

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Itāļu valodā vai pieprasījuma iesniedzējas valsts valodā, ja tam pievienots valsts iestādes vai tulkotāja apstiprināts tulkojums itāļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pa pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

TIESLIETU MINISTRIJA

Tieslietu departaments

Starptautisko lietu un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts

I birojs — Starptautiskā tiesu iestāžu sadarbība

Tālr.: +39 06 6885 2633

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Itālija neplāno izmantot šo iespēju, jo uzskata, ka Regulas (ES) 2020/1783 noteikumi ir atbilstīgi un pietiekami.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Pašlaik nav.

Lapa atjaunināta: 24/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.