Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Saskaņā ar Lietuvas Republikas valsts tiesību aktiem tikai Lietuvas tiesas ir kompetentas iegūt pierādījumus tiesvedībā civillietās vai komerclietās.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Saņēmējas tiesas ir pirmās instances tiesas:

– rajona tiesas un likumā noteiktos gadījumos – apgabaltiesas.

Civillietas, kuras var izskatīt apgabaltiesas

Apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas skata šādas civillietas:

1) par prasījumiem, kas pārsniedz četrdesmit tūkstošus eiro, izņemot lietas, kas saistītas ar ģimenes tiesībām, darba attiecībām vai kompensāciju par morālo kaitējumu;

2) saistībā ar morālām tiesiskām attiecībām, kas izriet no autortiesībām;

3) saistībā ar tiesiskām attiecībām, kas izriet no civila publiska iepirkuma;

4) saistībā ar bankrotu un pārstrukturēšanu, izņemot lietas, kas saistītas ar fizisku personu maksātnespēju;

5) kurās viena no pusēm ir ārvalsts;

6) par prasījumiem, kas saistīti ar akciju (kapitāldaļu, dalībnieku akciju) piespiedu pārdošanu;

7) par prasījumiem, kas saistīti ar kādas juridiskas personas darbību izmeklēšanu;

8) saistībā ar kompensāciju par materiālo un morālo kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot vispāratzītas pacienta tiesības;

9) kuras saskaņā ar likumu apgabaltiesa skata kā pirmās instances tiesa.

Civillietas, kuras var izskatīt tikai Viļņas apgabaltiesa

Viļņas apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas ekskluzīvā kompetencē ir šādas civillietas:

1) par strīdiem saskaņā ar Lietuvas Patentu likumu;

2) par strīdiem saskaņā ar Lietuvas Preču zīmju likumu;

3) par adopciju, pamatojoties uz Lietuvas Republikas pilsoņu ar pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs, ārvalstnieku vai bezvalstnieku iesniegumu adoptēt Lietuvas Republikas pilsoni, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Lietuvas Republikā, un personu ar pastāvīgu dzīvesvietu Lietuvas Republikā iesniegumu adoptēt ārvalstīs dzīvojošu Lietuves Republikas pilsoni;

4) kuras saskaņā ar likumu tikai Viļņas apgabaltiesa skata kā pirmās instances tiesa.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

4. pants. Centrālā struktūra

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tālrunis: + 370 600 38 904

Fakss: +370 5 262 59 40

Е-pasts: rastine@tm.lt

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Lietuvas Republika pieņems veidlapas lietuviešu un angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Ja pārsūtīšana nav iespējama decentralizētās IT sistēmas darbības traucējumu dēļ, pieprasījumus un citus paziņojumus var pārsūtīt pa pastu vai e-pastu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tālrunis: + 370 600 38 904

Fakss: +370 5 262 59 40

Е-pasts: rastine@tm.lt

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Lietuva nav noslēgusi ar dalībvalstīm starptautiskus nolīgumus vai vienošanās, lai atvieglotu pierādījumu iegūšanu, kā minēts 29. panta 2. punktā.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 09/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.