Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Luksemburgā tikai tiesu iestādes ir kompetentas vākt pierādījumus tiesvedībā civillietās un komerclietās.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Sekojot šai saitei, var atrast to tiesu kontaktinformāciju, kurām ir jurisdikcija civillietās un komerclietās:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā iestāde ir Ģenerālprokuratūra:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tālrunis: (352) 47 59 81-2329
Fakss: (352) 47 05 50
E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Luksemburga pieņem pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas vācu un franču valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Luksemburgā ir atzīti šādi nosūtīšanas līdzekļi:

  • pa pastu,
  • pa faksu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Centrālā iestāde ir Ģenerālprokuratūra:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tālrunis: (352) 47 59 81-2329
Fakss: (352) 47 05 50
E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

  • 1972. gada 17. marta Konvencija, kas noslēgta starp Luksemburgas Lielhercogisti un Austrijas Republiku papildus 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijai civilprocesa jautājumos.
  • 1956. gada 23. jūlija deklarāciju apmaiņa starp Franciju un Luksemburgu par tiesiskās palīdzības lūgumu pārsūtīšanu.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 11/11/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.