Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Neattiecas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

1. Civillietu tiesas pirmā palāta (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili), kurai ir vispārēja jurisdikcija civillietās un komerclietās, ko saskaņā ar īpašu tiesību normu nevar izskatīt un par ko nevar lemt citas tiesas. Civillietu tiesas pirmajai palātai ir jurisdikcija izskatīt arī: lietas par administratīvu darbību pārskatīšanu tiesā; prasības saistībā ar cilvēktiesībām; pieteikumus, kas attiecas uz nenoteiktas vērtības jautājumiem un lietu tiesību jautājumiem;

2. Civillietu tiesa (komerclietu nodaļa) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ)), kurai ir īpaša jurisdikcija komerclietās;

3. Civillietu tiesa (ģimenes lietu nodaļa) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)), kurai ir īpaša jurisdikcija ģimenes lietās;

4. Civillietu tiesa (brīvprātīgās piekritības nodaļa) (Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja)), kurai ir īpaša jurisdikcija bezstrīdus tiesvedības lietās. Tās uzdevums ir uzraudzīt un aizsargāt konkrētas tiesības un intereses, ko neizmanto persona, kurai šīs tiesības un intereses pieder;

5. Civillietu tiesa (Aktīvu atgūšanas nodaļa) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi)), kurai ir īpaša jurisdikcija izskatīt prasības in rem, atgūt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai konfiscēt īpašumu, kas nepamatojas uz valsts vai valsts iestādes notiesājošu spriedumu;

6. Miertiesa (Malta) (Qorti tal-Maġistrati (Malta)), kurai ir īpaša jurisdikcija izskatīt civilprasības par summām līdz 15 000 EUR pret personām, kas dzīvo vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Maltas salā;

7. Miertiesa (Gozo) (Augstākā jurisdikcija) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri), kurai ir īpaša jurisdikcija izskatīt visas prasības pret personām, kas dzīvo vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Gozo un Komino salās, kuras citādi būtu jāizskata Civiltiesas pirmajai palātai (ģimenes lietu nodaļa) vai Civiltiesai (brīvprātīgās piekritības nodaļa);

8. Miertiesa (Gozo) (zemākā instance) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Inferjuri), kurai ir īpaša jurisdikcija izskatīt civilprasības par summām līdz 15 000 EUR pret personām, kas dzīvo vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Gozo vai Komino salā;

9. Maza apmēra prasību tiesa, kurai ir īpaša jurisdikcija izskatīt visas naudas lietu prasības par summām, kas nepārsniedz 5000 EUR.

4. pants. Centrālā struktūra

Valsts prokuratūra (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tālr.: (+356) 22265000

E-pasts: info@stateadvocate.mt

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Angļu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Ar ierakstītu sūtījumu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Maltas tiesas ir kompetentās iestādes, kas atbild par pierādījumu tiešu iegūšanu.

Adrese: Maltas tiesas (Il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-pasts: info.courts@courtservices.mt

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 15/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.