Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Neattiecas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

-

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu administrācijas ģenerāldirekcija (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fakss: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: https://dgaj.justica.gov.pt/

Tieslietu administrācijas ģenerāldirekcijas teritoriālā darbības joma ir visa Portugāle.

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Portugāļu un spāņu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pieprasījumus un citus paziņojumus var saņemt:

  • pa pastu,
  • pa faksu vai
  • izmantojot telemātiskus līdzekļus.

Steidzamos gadījumos var izmantot:

  • telegrammu,
  • saziņu pa tālruni (kam seko rakstisks dokuments) vai
  • citus līdzīgus saziņas līdzekļus.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Tieslietu administrācijas ģenerāldirekcija (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fakss: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: https://dgaj.justica.gov.pt/

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Nolīgums starp Portugāles Republiku un Spānijas Karalisti par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās. Šajā sakarā sk. arī paziņojumu Nr. 274/98 un sarakstu Nr. 73/2000.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 03/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.