Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Neattiecas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir jāiegūst pierādījumi.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts

Tiesu iestāžu starptautiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālrunis: +40 37204 1077 sekretariāts, Fakss: +40 37204 1079: Е-pasts: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Tikai rumāņu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Pa pastu, pa faksu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts

Tiesu iestāžu starptautiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālrunis: +40 37204 1077 sekretariāts, Fakss: +40 37204 1079

Е-pasts: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 26/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.