Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Notāri ir citas iestādes 2. panta 1. punkta nolūkiem (mantošanas tiesvedībās un tiesvedībās par nozaudēta vai iznīcināta tiesību instrumenta, piemēram, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta, atjaunošanu (konanie o umorení listiny)).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Rajona tiesas (okresné súdy).

4. pants. Centrālā struktūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Starptautisko privāttiesību nodaļa (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tālrunis: (421) 2 888 91 111

Fakss: (421) 2 888 91 604

Е-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk/

Valodas: slovāku, čehu, angļu, franču.

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

Slovāku un čehu valoda.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Rakstiski papīra formā (iesūtot pa pastu).

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Tālrunis: (421) 2 888 91 111

Fakss: (421) 2 888 91 604

Е-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk/

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

Neattiecas.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 31/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.