Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts. Iestādes, ko var uzskatīt par tiesām

Slovēnijā iegūt pierādījumus tiesvedības un regulas īstenošanas vajadzībām kompetentas ir tikai tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas tiesas

Tiesas, kas var iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu, ir apgabaltiesas (okrožna sodišča).

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā struktūra regulas īstenošanai ir:

Tieslietu ministrija

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālr.: (+386) 1 369 53 94

Fakss: (+386) 1 369 52 33

E-pasts: gp.mp@gov.si

6. pants. Pieņemamās valodas veidlapu aizpildīšanai

I pielikumā iekļautās veidlapas pieņem slovēņu vai angļu valodā.

7. pants. Pieņemamie līdzekļi pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai

Ja uz pieprasījumu saņemšanu attiecas regulas 7. panta 4.punkts, pieprasījumus nosūta pa pastu, t. sk. kurjerpastu un faksu.

19. pants. Centrālā struktūra vai kompetentā(-s) iestāde(-s), kas atbildīga par lēmumiem attiecībā uz pieprasījumiem par tiešu pierādījumu iegūšanu

Slovēnijā kompetentā iestāde pieprasījumu par tiešu pierādījumu iegūšanu saņemšanai ir:

Tieslietu ministrija

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālr.: (+386) 1 369 53 94

Fakss: (+386) 1 369 52 33

E-pasts: gp.mp@gov.si

29. pants. Nolīgumi vai vienošanās, kuru puses ir dalībvalstis un kuras atbilst 29. panta 2. punkta nosacījumiem

1994. gada 7. februāra Līgums starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku par tiesisko palīdzību krimināllietās.

31. panta 4. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 09/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.