Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija)

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1783.

Vispārīga informācija

Regula (ES) 2020/1783 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija) tiecas uzlabot, vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā. Regula no 2022. gada 1. jūlija aizstāja Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana pieprasījumu, veidlapu un citu paziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1783 35. pantā)).

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Attiecībās starp Dāniju un pārejām dalībvalstīm piemēro 1970. gada Hāgas Konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās.

Regulā paredzēti trīs veidi pierādījumu iegūšanai starp dalībvalstīm: pierādījumu iegūšana ar saņēmējas tiesas starpniecību, pierādījumu tieša iegūšana, ko veic iesniedzēja tiesa, un pierādījumu iegūšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas.

Iesniedzēja tiesa ir tā tiesa vai cita kompetenta iestāde, ja to paziņojusi attiecīgā dalībvalsts, kurā ir uzsākta vai paredzēta tiesvedība. Saņēmēja tiesa ir otras dalībvalsts tiesa, kura ir kompetenta veikt pierādījumu iegūšanu. Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījum.

Regulā ir iekļautas četrpadsmit veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

Hāgas 1970. gada 18. marta Konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti
Lapa atjaunināta: 22/02/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.