Bewijsverkrijging (herschikking)

Nationale informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2020/1783

Algemene informatie

Verordening (EU) 2020/1783 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) heeft tot doel de samenwerking tussen gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, te vereenvoudigen en te versnellen. Deze verordening vervangt met ingang van 1 juli 2022 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad.

Het gedecentraliseerde IT-systeem als verplicht communicatiemiddel voor de verzending en ontvangst van verzoeken, formulieren en andere mededelingen, zal echter pas worden gebruikt vanaf 1 mei 2025 (de eerste dag van de maand volgend op de periode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 25 (zie voor nadere gegevens artikel 35 van Verordening (EU) 2020/1783)).

De verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de andere lidstaten is het Verdrag van Den Haag van 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van toepassing.

De verordening voorziet in drie wijzen van bewijsverkrijging tussen de lidstaten: bewijsverkrijging via het aangezochte gerecht, rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht en bewijsverkrijging door diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Het verzoekende gerecht is het gerecht of een andere bevoegde autoriteit (zie de mededeling van de betrokken lidstaat) waarvoor de procedure reeds aanhangig is of voorgenomen is. Het aangezochte gerecht is het gerecht van een andere lidstaat dat bevoegd is voor de verrichting van een handeling tot het verkrijgen van bewijs. Het centraal orgaan heeft tot taak informatie te verschaffen en oplossingen te zoeken indien er zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken.

De verordening voorziet in veertien formulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

Verdrag van Den Haag van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bewijsgaring


*verplichte invoer
Laatste update: 22/02/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.