Bewijsverkrijging (herschikking)

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

De enige autoriteiten die uit hoofde van het Litouws recht bevoegd zijn om bewijs te verkrijgen met het oog op een gerechtelijke procedure in burgerlijke en handelszaken, zijn de Litouwse gerechten.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

De aangezochte gerechten zijn de gerechten van eerste aanleg, namelijk de districtsrechtbanken (apylinkės teismai) en, in de door de wet bepaalde gevallen, de regionale rechtbanken (apygardos teismai).

Burgerlijke zaken waarvoor de regionale rechtbanken bevoegd zijn

De regionale rechtbanken fungeren als gerecht van eerste aanleg in burgerlijke zaken met betrekking tot:

1) geschillen waarmee een bedrag van meer dan veertigduizend euro is gemoeid, met uitzondering van familie- of arbeidsrechtelijke geschillen of de vergoeding van immateriële schade;

2) morele rechten van auteurs;

3) civielrechtelijke betrekkingen in het kader van een overheidsopdracht;

4) faillissementen en herstructureringen, met uitzondering van faillissementen van natuurlijke personen;

5) geschillen waarbij een van de partijen een buitenlandse staat is;

6) beroepen in verband met de executoriale verkoop van effecten (deelnemingen/aandelen);

7) beroepen in verband met een onderzoek naar de activiteiten van een rechtspersoon;

8) de vergoeding van materiële en immateriële schade die voortvloeit uit de schending van wettelijke patiëntenrechten;

9) andere burgerlijke aangelegenheden die volgens de wet in eerste aanleg door de regionale rechtbanken moeten worden behandeld.

Burgerlijke zaken waarvoor alleen de regionale rechtbank van Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) bevoegd is

Alleen de regionale rechtbank van Vilnius kan als gerecht van eerste aanleg fungeren in burgerlijke zaken met betrekking tot:

1) door het Litouwse octrooirecht beheerste geschillen;

2) door het Litouwse merkenrecht beheerste geschillen;

3) verzoeken van Litouwse onderdanen met gewone verblijfplaats in een derde land, van buitenlandse onderdanen of van staatlozen om adoptie van een Litouws onderdaan die in de Republiek Litouwen woont, alsmede verzoeken van personen met gewone verblijfplaats in de Republiek Litouwen om adoptie van een Litouws onderdaan die in een derde land woont;

4) andere burgerlijke aangelegenheden die volgens de wet in eerste aanleg door de regionale rechtbank van Vilnius moeten worden behandeld.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 60038904

Fax: +370 52625940

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

De Republiek Litouwen aanvaardt behalve het Litouws ook verzoekformulieren die in het Engels zijn ingevuld.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Wanneer verzending niet mogelijk is vanwege een storing in het gedecentraliseerde IT-systeem, kunnen verzoeken en andere mededelingen per post of e-mail worden toegezonden.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 60038904

Fax: +370 52625940

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Litouwen heeft met andere lidstaten geen overeenkomsten of regelingen gesloten om de bewijsverkrijging verder te vergemakkelijken zoals bedoeld in artikel 29, lid 2.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

n.v.t.

Laatste update: 09/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.