Bewijsverkrijging (herschikking)

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2, lid 1 — Autoriteiten die als gerechten kunnen worden beschouwd

Niet van toepassing.

Artikel 3, lid 2 — Aangezochte gerechten

1. De eerste kamer van de burgerlijke rechtbank (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili), die beschikt over een algemene bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken in zaken waarbij de vaststelling en het vonnis niet onder andere gerechten vallen op grond van een wettelijke bepaling. De eerste kamer van de burgerlijke rechtbank is eveneens bevoegd voor rechterlijke toetsing van administratieve rechtsvorderingen, rechtsvorderingen met betrekking tot mensenrechten, verzoeken inzake kwesties van onbepaalde waarde en kwesties inzake zakelijke rechten.

2. De burgerlijke rechtbank (handelskamer) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ)), die een speciale bevoegdheid op het gebied van handelszaken heeft.

3. De burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)), die een speciale bevoegdheid op het gebied van familiezaken heeft.

4. De burgerlijke rechtbank (kamer vrijwillige rechtspraak) (Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja)), waar niet-contentieuze zaken aanhangig worden gemaakt. Het is haar taak bepaalde rechten en belangen die niet worden uitgeoefend door de persoon van wie ze zijn, in de gaten te houden en te beschermen.

5. De burgerlijke rechtbank (sectie ontneming van vermogensbestanddelen) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi)), die een speciale bevoegdheid heeft voor de behandeling van zakelijke rechtsvorderingen, de ontneming van opbrengsten van een misdrijf en de inbeslagneming van goederen op andere gronden dan een veroordeling van de staat of een van een staat deel uitmakend lichaam.

6. Het hof van magistraten (Malta) (Qorti tal-Maġistrati (Malta)), dat een speciale bevoegdheid heeft voor de behandeling van civiele vorderingen ter waarde van maximaal 15 000,00 EUR jegens personen die in Malta verblijven of er hun gewone verblijfplaats hebben.

7. Het hof van magistraten (Gozo) (hoger gerecht) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Superjuri), dat een speciale bevoegdheid heeft voor alle vorderingen jegens personen die in Gozo of Comino verblijven of hier hun gewone verblijfplaats hebben, die anders zouden worden behandeld door de eerste kamer van de burgerlijke rechtbank (kamer familiezaken) of door de burgerlijke rechtbank (kamer vrijwillige rechtspraak).

8. Het hof van magistraten (Gozo) (lagere rechtbank) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Ġurisdizzjoni Inferjuri), dat een speciale bevoegdheid heeft voor alle vorderingen ter waarde van maximaal 15 000,00 EUR jegens personen die in Gozo of Comino verblijven of hier hun gewone verblijfplaats hebben.

9. De rechtbank voor geringe vorderingen (Tribunal għal Talbiet Zgħar), die speciaal bevoegd is voor alle geldvorderingen voor bedragen van ten hoogste 5 000,00 EUR.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Openbaar Ministerie (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)

16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tel.: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 6 — Voor het invullen van de formulieren aanvaarde talen

Engels.

Artikel 7 — Voor verzending van verzoeken en van overige mededelingen aanvaarde middelen

Aangetekend.

Artikel 19 — Centraal orgaan of bevoegde autoriteit(en) verantwoordelijk voor besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

De Maltese gerechten zijn de bevoegde autoriteiten voor de rechtstreekse bewijsverkrijging.

Postadres: Maltese gerechten (Il-Qrati tal-Ġustizzja ta’ Malta)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Artikel 29 — Overeenkomsten of regelingen waarbij lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 29, lid 2

Niet van toepassing.

Artikel 31, lid 4 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.
Laatste update: 15/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.