Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Belgia

Autor treści:
Belgia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sąd pierwszej instancji (rechtbank van eerste aanleg / tribunal de première instance).

Art. 4 – Jednostka centralna

Service public fédéral Justice (Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości)
Service de Coopération internationale civile
(Wydział Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Cywilnych)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgia

Telefon: +32 (2)542 65 11
Faks: +32 (2)542 70 06 / +32 (2)542 70 38
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Właściwość miejscowa: Belgia (terytorium całego kraju).
Języki: francuski, niderlandzki i angielski.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Standardowe formularze określone w załączniku I do rozporządzenia oraz przekazywane wraz z nimi dokumenty muszą być sporządzone w języku okręgu sądowego sądu pierwszej instancji (rechtbank van eerste aanleg / tribunal de première instance), do którego składa się wniosek, lub na ten język przetłumaczone. Inne języki nie są akceptowane.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Przesyłka pocztowa lub faks.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Service public fédéral Justice (Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości)
Service de Coopération internationale civile
(Wydział Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Cywilnych)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgia

Telefon: +32 (2)542 65 11
Faks: +32 (2)542 70 06 / +32 (2)542 70 38
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Właściwość miejscowa: Belgia (terytorium całego kraju).
Języki: francuski, niderlandzki i angielski.

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Belgia oświadcza, że w stosunkach z innymi państwami członkowskimi rozporządzenie ma pierwszeństwo przed następującymi instrumentami w sprawach objętych zakresem jego stosowania:

  • Konwencja z dnia 21 czerwca 1922 r. między Belgią a Wielką Brytanią o przekazywaniu dokumentów sądowych i pozasądowych oraz przeprowadzaniu dowodów;
  • Konwencja haska z dnia 1 marca 1954 r. dotycząca procedury cywilnej;
  • Konwencja z dnia 1 marca 1956 r. między Belgią a Francją o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Konwencja nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • Umowa z dnia 25 kwietnia 1959 r. między Rządem Belgii a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie ułatwienia stosowania Konwencji haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej postępowania cywilnego;
  • Konwencja z dnia 23 października 1989 r. między Belgią a Austrią w sprawie wzajemnej pomocy sądowej i współpracy prawnej, uzupełniająca Konwencję haską z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącą postępowania cywilnego.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 15/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.