Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Do celów art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) estoński notariusz jest uznawany za „sąd” na potrzeby rozpatrywania spraw spadkowych.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy okręgowe (maakohtud).

Art. 4 – Jednostka centralna

Funkcję organu centralnego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1783, pełni Ministerstwo Sprawiedliwości (Justiitsministeerium).

Dane do kontaktu:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tel.: (+372) 620 8183

Faks: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Estonia przyjmuje formularze standardowe w językach estońskim i angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski można składać pocztą, faksem lub e-mailem.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Funkcję organu centralnego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2020/1783, pełni Ministerstwo Sprawiedliwości (Justiitsministeerium). Jest ono wyznaczone jako organ właściwy do podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku złożonego na podstawie art. 19 rozporządzenia.

Dane do kontaktu:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tel.: (+372) 620 8183

Faks: (+372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

  • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych
  • Umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estońską i Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 14/11/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.