Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Jedynie sąd może, na wniosek stron lub z urzędu, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych do celów dokonania lub zlecenia czynności proceduralnych, które uzna za konieczne.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Rozpoznawanie wniosków o przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych leży w wyłącznej gestii sądów powszechnych (tribunaux judiciaires).

Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego jurysdykcji ma być wykonany wniosek o przeprowadzenie dowodu.

Właściwy sąd i jego dane kontaktowe można ustalić za pomocą europejskiego atlasu sądowego w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Art. 4 – Jednostka centralna

Francja wybrała jeden organ odpowiedzialny na poziomie krajowym. Będzie nim Departament ds. Wzajemnej Pomocy Prawnej, Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Prawa Europejskiego (DEDIPE) w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane do kontaktu:

Adres:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularze przesyłane do sądów powszechnych (tribunaux judiciaires) oraz do francuskiego organu centralnego powinny być sporządzone w języku francuskim lub przetłumaczone na język francuski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski do francuskich sądów oraz do francuskiego organu centralnego można przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Jeżeli wnioski wymagają użycia pieczęci lub podpisu własnoręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis własnoręczny, zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia można zamiast nich użyć „kwalifikowanych pieczęci elektronicznych” lub „kwalifikowanych podpisów elektronicznych” w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 910/2014.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Brak.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Niedostępny.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.