Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Brak.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

W zakresie przeprowadzania dowodów w Republice Federalnej Niemiec jednostką przyjmującą w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/1783 jest właściwy sąd rejonowy (Amtsgericht), w którego okręgu należy przeprowadzić dowody (§ 1074 ust. 1 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego – ZPO).

Rządy krajów związkowych mogą przekazać obowiązki sądu wezwanego obejmujące kilka rejonów jednemu sądowi rejonowemu w drodze rozporządzenia z mocą ustawy (§ 1074 ust. 2 ZPO).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 – Jednostka centralna

Zadania jednostki centralnej wykonywane są w pierwszej kolejności na poziomie krajów związkowych.
W każdym kraju związkowym jest wyznaczona jest jednostka centralna odpowiedzialna za jego terytorium. To rząd kraju związkowego decyduje, który organ będzie pełnił zadania jednostki centralnej na obszarze danego kraju związkowego (§ 1074 ust. 3 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego – ZPO). W większości przypadków jednostką centralną kraju związkowego jest organ sądowy kraju związkowego – wyższy sąd rajowy (Oberlandesgericht) lub sąd rejonowy (Amtsgericht).

Oprócz 16 jednostek centralnych na szczeblu krajów związkowych istnieje jednostka centralna na szczeblu federalnym, przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości. Jednostka centralna na poziomie federalnym wspiera, w razie potrzeby, właściwe organy krajów związkowych (§ 1074 ust. 4 ZPO).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Wnioski, zawiadomienia przesyłane na podstawie rozporządzenia oraz wpisy w formularzach zawartych w załączniku I do rozporządzenia są dopuszczalne jedynie w języku niemieckim (§ 1075 ZPO).

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Nie dotyczy.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Zadania jednostki centralnej wykonuje w każdym kraju związkowym w Niemczech jednostka wyznaczona przez rząd tego kraju związkowego. Są to zazwyczaj organy sądowe krajów związkowych – wyższy sąd rajowy (Oberlandesgericht) lub sąd rejonowy (Amtsgericht).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Brak informacji.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Brak informacji.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.