Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

W Grecji organami właściwymi do przeprowadzania dowodów do celów postępowań sądowych w sprawach cywilnych lub handlowych są sądy pierwszej instancji (Protodikeía) zgodnie z ich właściwością miejscową. Nie wyznaczono żadnych innych organów niż sądy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy pierwszej instancji wyznaczone zgodnie z art. 2 pkt 1, w kontekście wykonywania wniosków o wzajemną pomoc prawną, mają właściwość ogólną w zakresie przeprowadzania dowodów we wszystkich sprawach cywilnych i handlowych zgodnie z ich właściwością miejscową.

Z wykazem wszystkich sądów właściwych, o których mowa w tym artykule, według ich właściwości miejscowej można się zapoznać na następującej stronie internetowej: https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf.

Art. 4 – Jednostka centralna

Jednostką centralną jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (adres: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Osoba wyznaczona do kontaktów: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Języki, w których można wypełnić wniosek: grecki.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Środki techniczne służące do przekazywania wniosków do sądów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, mogą się różnić w zależności od sądu i mogą się zmieniać w czasie.

Dlatego też zaleca się osobistą komunikację za pomocą korespondencji elektronicznej między właściwymi osobami z sądu wzywającego i sądu wezwanego, w razie potrzeby przy wsparciu organów centralnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu można również korzystać z aplikacji komercyjnych (np. Skype).

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (adres: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Osoba wyznaczona do kontaktów: Giorgios Kouvelas, tel. +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Rozporządzenie to ma pierwszeństwo przed innymi postanowieniami wymienionych poniżej umów dwustronnych, których Grecja jest sygnatariuszem:

– Konwencja pomiędzy Grecją a Niemcami z dnia 11 maja 1938 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa cywilnego i handlowego (ustawa o stanie wyjątkowym 1432/1938 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 399/1938);

– Konwencja pomiędzy Grecją a Jugosławią z dnia 18 czerwca 1959 r. o wzajemnych stosunkach w dziedzinie sądownictwa, ratyfikowana dekretem legislacyjnym 4009/1959 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 238 z 5.11.1959);

– Konwencja pomiędzy Królestwem Grecji i Republiką Austrii o wzajemnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i handlowego, podpisana w Atenach dnia 6 grudnia 1965 r. (dekret legislacyjny 137/1969 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 45/1969);

– Konwencja pomiędzy Socjalistyczną Republiką Rumunii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Bukareszcie dnia 19 października 1972 r. (dekret legislacyjny 429/1974 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 178/1974);

– Konwencja pomiędzy Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 10 kwietnia 1976 r. (ustawa 841/1978 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 228/1978);

– Konwencja pomiędzy Węgierską Republiką Ludową a Republiką Grecką o pomocy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 8 października 1979 r. (ustawa 1149/1981 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 117/1981);

– Konwencja pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r. (ustawa 1184/1981 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 198/1981);

– Konwencja pomiędzy Republiką Grecką a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 22 października 1980 r., nadal obowiązująca między Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Grecką (ustawa 1323/1983 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 8/1983);

– Konwencja pomiędzy Republiką Cypryjską a Republiką Grecką o współpracy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, handlowych i karnych, podpisana w Nikozji dnia 5 marca 1984 r. (ustawa 1548/1985 – grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 95/1985).

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Grecja nie zamierza korzystać z systemu zdecentralizowanego wcześniej, niż jest to wymagane na podstawie tego rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.