Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Węgry

Autor treści:
Węgry

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Notariusze (közjegyző) w sprawach dotyczących dziedziczenia i nakazów zapłaty oraz organ opiekuńczy (gyámhatóság) w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądem właściwym do wykonywania wniosków o pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia dowodu jest sąd rejonowy, a w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság):

a) w którego okręgu osoba, która ma być przesłuchana, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na Węgrzech;

b) do którego właściwości należy rozpatrywane zagadnienie prawne;

c) lub w którym przeprowadzenie dowodu będzie najbardziej praktyczne, w szczególności gdy osoby, które mają zostać przesłuchane, mają w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, lub w przypadku gdy kilka zagadnień należy do właściwości kilku sądów.

Art. 4 – Jednostka centralna

Jednostką centralną, o której mowa w art. 4 ust. 1, jest Minister Sprawiedliwości.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departament Prawa Międzynarodowego Prywatnego)

Adres: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Adres do korespondencji: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Dopuszczalne są języki węgierski, angielski i niemiecki.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Formularze można przesyłać do sądu pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Jednostką centralną, o której mowa w art. 4 ust. 3 i w art. 19, jest Minister Sprawiedliwości.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departament Prawa Międzynarodowego Prywatnego)

Adres: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Adres do korespondencji: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Węgry nie zawarły tego rodzaju umów z innymi państwami członkowskimi.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.