Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Brak.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

District Court (sąd rejonowy) 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-mail: maevefoley@courts.ie

Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Maeve Foley

Właściwość miejscowa: terytorium całego kraju.

Art. 4 – Jednostka centralna

Courts Service (Służba Sądownicza), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-mail: maevefoley@courts.ie

Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Maeve Foley

Właściwość miejscowa: terytorium całego kraju.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w języku irlandzkim lub angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski można przesyłać drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

1. Sąd okręgowy (Circuit Court) jest właściwy do przeprowadzenia dowodu na podstawie wniosku, do którego stosuje się art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady.

2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej przysługujące sądowi okręgowemu uprawnienie, o którym mowa w pkt 1, wykonuje okręgowy urzędnik sądowy (county registrar) okręgu lub hrabstwa, w którym świadek, z zeznań którego ma zostać przeprowadzony dowód, zamieszkuje lub jest zatrudniony, wykonuje wolny zawód, prowadzi działalność gospodarczą lub inny rodzaj działalności zawodowej.

3. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego świadka, a punkt 2 wymagałby przeprowadzenia dowodu przez okręgowych urzędników sądowych różnych okręgów lub hrabstw, przysługujące sądowi okręgowemu zgodnie z pkt 1 uprawnienie w zakresie zebrania zeznań od każdego z tych świadków wykonuje okręgowy urzędnik sądowy wyznaczony przez dyrektora generalnego Służby Sądowniczej lub przez upoważnionego przez niego członka jej personelu.

4. Służba Sądownicza (Courts Service) została wyznaczona na jednostkę centralną Irlandii do celów art. 4 i 19 rozporządzenia Rady.

Dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Courts Service (Służba Sądownicza), 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-mail: maevefoley@courts.ie

Osoba wyznaczona do kontaktów: Pani Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate
(Główny Sekretariat Sądu Okręgowego i Rejonowego)

Courts Service (Służba Sądownicza)

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6066/6070

Faks: (353-01) 888 60 63

Osoba wyznaczona do kontaktów: Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate
(Główny Sekretariat Sądu Najwyższego)

Courts Service (Służba Sądownicza)

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Osoba wyznaczona do kontaktów: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Brak.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 17/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.