Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Zgodnie z prawem krajowym Republiki Litewskiej wyłącznie litewskie sądy są właściwe do przeprowadzania dowodów do celów postępowań sądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądami wezwanymi są sądy pierwszej instancji:

sądy rejonowe oraz, w przypadkach określonych w ustawie, sądy okręgowe.

Sprawy cywilne podlegające właściwości sądów okręgowych

W pierwszej instancji sądy okręgowe rozpoznają sprawy cywilne:

1) o roszczenia, których wartość przekracza czterdzieści tysięcy euro, z wyjątkiem spraw dotyczących prawa rodzinnego, stosunku pracy lub zadośćuczynienia za szkody niematerialne;

2) dotyczące autorskich praw osobistych;

3) dotyczące stosunku prawnego wynikającego z cywilnego przetargu publicznego;

4) dotyczące upadłości i restrukturyzacji, z wyjątkiem spraw dotyczących upadłości osoby fizycznej;

5) w których jedną ze stron jest państwo obce;

6) o roszczenia dotyczące przymusowego zbycia udziałów lub akcji;

7) o roszczenia związane z dochodzeniem w sprawie działalności osoby prawnej;

8) o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw nabytych pacjenta;

9) zgodnie z prawem rozpoznawane w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

Sprawy cywilne zastrzeżone do właściwości Sądu Okręgowego w Wilnie

Następujące sprawy cywilne są rozpoznawane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Wilnie jako sąd pierwszej instancji:

1) spory na podstawie litewskiej ustawy o patentach;

2) spory na podstawie litewskiej ustawy o znakach towarowych;

3) sprawy dotyczące przysposobienia na podstawie wniosków obywateli Republiki Litewskiej, których miejsce zamieszkania znajduje się w obcym państwie, cudzoziemców lub bezpaństwowców o przysposobienie obywatela Republiki Litewskiej, który zamieszkuje w Republice Litewskiej, oraz wniosków osób, których miejsce zamieszkania znajduje się w Republice Litewskiej, o przysposobienie obywatela Republiki Litewskiej, który zamieszkuje w obcym państwie;

4) sprawy zgodnie z obowiązującym prawem zastrzeżone do rozpoznawania w pierwszej instancji przez Sąd Okręgowy w Wilnie.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Art. 4 – Jednostka centralna

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Republika Litewska przyjmuje formularze wypełnione zarówno w języku litewskim, jak i w języku angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Jeżeli przekazanie dokumentów nie jest możliwe ze względu na zakłócenia działania zdecentralizowanego systemu informatycznego, wnioski i inne zawiadomienia można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 600 38 904

Faks: +370 5 262 59 40

E-mail: rastine@tm.lt

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Litwa nie zawarła żadnych umów ani porozumień z państwami członkowskimi mających na celu ułatwienie przeprowadzania dowodów, o których to umowach i porozumieniach mowa w art. 29 ust. 2.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

-
Ostatnia aktualizacja: 09/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.