Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

W Luksemburgu jedynie organy sądowe są właściwe do przeprowadzania dowodów do celów postępowań sądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Dane kontaktowe sądów właściwych w sprawach cywilnych i handlowych można znaleźć na stronie:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Art. 4 – Jednostka centralna

Organem centralnym jest prokuratura generalna:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L–2080 Luksemburg
Tel.: (352) 47 59 81-2329
Faks: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Luksemburg przyjmuje wnioski wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Środki komunikacji akceptowane przez Luksemburg to:

  • przesyłka pocztowa
  • faks.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Organem centralnym jest prokuratura generalna:

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L–2080 Luksemburg
Tel.: (352) 47 59 81-2329
Faks: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

  • Konwencja między Wielkim Księstwem Luksemburga a Republiką Austrii z 17 marca 1972 r. uzupełniająca Konwencję Haską z 1 marca 1954 r. dotyczącą postępowania cywilnego;
  • Wymiana oświadczeń między Francją a Luksemburgiem z 23 lipca 1956 r. dotycząca przekazywania wniosków o pomoc prawną.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.