Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

1. Pierwsza Izba Sądu Cywilnego mająca właściwość ogólną w sprawach cywilnych i gospodarczych, których rozpoznanie i rozstrzygnięcie nie jest zastrzeżone dla innego sądu na mocy przepisu szczególnego. Pierwsza Izba Sądu Cywilnego jest również właściwa do rozpoznawania: spraw dotyczących kontroli sądowej czynności administracyjnych; spraw dotyczących praw człowieka; spraw o nieokreślonej wartości przedmiotu sporu oraz spraw dotyczących praw rzeczowych.

2. Sąd Cywilny (Wydział Gospodarczy) ma właściwość szczególną w sprawach gospodarczych.

3. Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny) ma właściwość szczególną w sprawach rodzinnych.

4. Sąd Cywilny (Wydział Nieprocesowy) ma właściwość szczególną w sprawach nieprocesowych. Do zakresu jego kompetencji należy nadzór nad określonymi prawami i interesami, które nie są wykonywane przez osobę, której przysługują, oraz ochrona takich praw i interesów.

5. Sąd Cywilny (Wydział ds. Odzyskiwania Mienia) ma właściwość szczególną w sprawach o prawa rzeczowe, w sprawach o odzyskanie dochodów pochodzących z przestępstwa lub w sprawach o konfiskatę mienia, które nie są oparte na wyroku skazującym wydanym przez państwo lub podmiot państwowy.

6. Sąd Pokoju (Malta) ma właściwość szczególną w sprawach dotyczących roszczeń cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 15 000 euro, przeciwko osobom mającym miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na wyspie Malcie.

7. Sąd Pokoju (Wyższa Izba dla Gozo) ma właściwość szczególną do rozpoznawania wszystkich roszczeń przeciwko osobom mającym miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na wyspach Gozo i Comino, które w przeciwnym razie byłyby rozpoznawane przez Pierwszą Izbę Sądu Cywilnego (Wydział Rodzinny) lub Sąd Cywilny (Wydział Nieprocesowy).

8. Sąd Pokoju (Niższa Izba dla Gozo) ma właściwość szczególną do rozpoznawania roszczeń cywilnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 15 000 euro, przeciwko osobom mającym miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu na wyspach Gozo i Comino.

9. Trybunał ds. Drobnych Roszczeń ma właściwość szczególną w sprawach dotyczących wszystkich roszczeń pieniężnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 euro.

Art. 4 – Jednostka centralna

Biuro Adwokata Generalnego (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Tel.: (+356) 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Angielski.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

List polecony.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Sądy maltańskie są właściwymi organami do bezpośredniego przeprowadzania dowodów.

Adres: Courts of Justice of Malta

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.