Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Wykaz wszystkich właściwych sądów w Niderlandach znajduje się tutaj:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Nazwa i adres właściwego organu:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Sąd Rejonowy w Hadze)

Adres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Adres do korespondencji: Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 362 2200

Art. 4 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Nazwa i adres jednostki centralnej, która będzie wykonywać zadania określone w rozporządzeniu:

Raad voor de Rechtspraak (Rada Sądownictwa)

Adres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Adres do korespondencji: Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Rada Sądownictwa jest jedyną jednostką centralną, jest więc właściwa do wykonywania zadań we wszystkich rodzajach spraw.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularz, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia, akceptowany jest w języku angielskim i niderlandzkim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

W Niderlandach korespondencję przekazuje się drogą pocztową. Inne możliwości mogą zostać określone w przepisach wykonawczych (Algemene Maatregel van Bestuur).

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Nazwa i adres właściwego organu:

Raad voor de Rechtspraak (Rada Sądownictwa)

Adres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Adres do korespondencji: Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Do ustalenia.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.